ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์