03/05/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2560 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนครงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
05/04/2560 ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ssnet
Email
โครงการ 9101
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวาร