30/03/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฆ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/03/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/03/2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
15/03/2561 ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร
19/02/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19/02/2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12/02/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/12/2560 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18/12/2560 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/12/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2560 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนครงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
05/04/2560 ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
ธันวาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
กันยายน รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
สิงหาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
กรกฏาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2560
มิถุนายน รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
พฤษภาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
เมษายน รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
มีนาคม รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


ssnet
Email
โครงการ 9101
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวาร