12/02/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้อมระบบลำเลียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/12/2560 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18/12/2560 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/12/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2560 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนครงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
05/04/2560 ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ssnet
Email
โครงการ 9101
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวาร