บทบาทหน้าที่และการให้บริการ

งานยุทธศาสตร์

ขออภัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ขออภัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ขออภัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ

งานอารักขาพืช

ขออภัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ

ข่าวประกาศ

03/05/60 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/60 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนครงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/60 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21/04/60 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5/04/60 ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)